favicon

Promocja Prezenty od OBOLON 28.10.2023

REGULAMIN PROMOCJI

„Prezenty od OBOLON”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Prezenty od OBOLON”.

 1. Promocja jest organizowana przez SNACKS AND DRIED FISH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. JÓZEFITÓW 3/2 , 30-039 KRAKÓW, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000757701, NIP: 6772439851, (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 2. Promocja odbywa się w sklepach stacjonarnych pod marką BestMarket: sklep BestMarket | ul. 3 Maja 23, 40-097, Katowice, sklep BestMarket | Henryka Sienkiewicza 78A, 25-501, Kielce, sklep BestMarket | ul. Solna 1, 30-522, Kraków, sklep BestMarket | ul. Piotrkowska 183/187, 90-477, Łódź, sklep BestMarket |ul. Puławska 30a, Piaseczno, sklep BestMarket | ul. Osiedle Piastowskie 17, 61-688, Poznań, sklep BestMarket |ul. Grota Roweckiego 47, 43-100, Tychy, sklep BestMarket| al. Jana Pawła II 52/54, 01-008, Warszawa, sklep BestMarket| al. KEN 52, 02-722, Warszawa.
 3. Promocja obowiązuje w sklepach w dniach od 28.10.2023 do 19.10.2023 / lub do wyczerpania Produktów Promocyjnych (dalej ”Czas trwania Promocji”).
 4. Celem Promocji jest promowanie marki Obolon oraz Produktów Promocyjnych.

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby powyżej 18 lat życia, która zrobi w Okresie trwania Promocji zakupy produktów Obolon (na jednym paragonie) od 1 do 3 pozycji oraz będzie obserwowała profil @bestmarket_pl w sieci społecznościowej Instagram, i polubi post z informacją o samej promocji oraz napisze komentarz do tego postu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w sklepach BestMarket.
 4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w Okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) od 1 do 3 pozycji oraz spełnia pozostałe warunki promocji ma możliwość otrzymać całkowicie bezpłatnie produkty z logo Obolon w następującym asortymencie:
  • Przy zakupie jednej pozycji produktów Obolon na jednym paragonie i obserwowaniu profilu @bestmarket_pl w sieci społecznościowej Instagram, oraz polubienia postu z informacją o samej promocji i napisaniu dowolnego komentarzu do tego postu kupijący otrzymuje długopis z logo Obolon
  • Przy zakupie dwóch pozycji produktów Obolon na jednym paragonie i obserwowaniu
   profilu @bestmarket_pl w sieci społecznościowej Instagram, oraz polubienia postu z
   informacją o samej promocji i napisaniu dowolnego komentarzu do tego postu kupujący
   otrzymuje długopisotwieracz z logo Obolon
  • Przy zakupie trzech pozycji produktów Obolon na jednym paragonie i obserwowaniu
   profilu @bestmarket_pl w sieci społecznościowej Instagram, oraz polubienia postu z
   informacją o samej promocji i napisaniu dowolnego komentarzu do tego postu kupujący
   otrzymuje szklany kufel z logo Obolon
 5. Promocja obejmuje tylko sklepy stacjonarne wymienione w 3 postanowienia ogólnego i nie dotyczy sprzedaży internetowej.
 6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.
 7. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Prezentu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres marketing@best-market.pl.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej best-market.pl.

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: SNACKS AND DRIED FISH Sp. z o.o. Kraków. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marywilska  26, 03-042 Warszawa lub email: marketing@best-market.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SNACKS AND DRIED FISH Sp. z o.o. lub email: marketing@best-market.pl. W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe: Twoje imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-mail. Będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz braku zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o kontakt mailowy na adres: marketing@best-market.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Marywilska  26, 03-042 Warszawa.

Kategorie produktów